پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاونت اداری و مالی

 معاون اداري مالي :مهندس احمد رضا درویشیان

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .

1- نظارت بر كليه امور اداري ومالي خدماتي تداركاتي و پرسنل شهرداری

2- تنظيم بودجه ساليانه و پيش بيني اعتبارات و ملزومات مورد نياز با همكاري مديريت امور مالي شهرداري

3- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري  و اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص با همكاري اداره اموال شهرداري

4- تاييد اسناد هزينه و امور مربوطه به حسابداري بر اساس دستورالعملهاي صادره

5- نظارت بر مميزي املاك واقع در محدوده شهر و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري با هماهنگي مديريت درآمد شهرداري

6- نظارت بر وصول درآمد نوسازي و ساير درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده و پيگيري امور مربوط به وصول درآمدها .

7-انجام معاملات  در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه و نظارت بر واحد قراردادهاي

8- حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريتهاي مختلف شهرداري و موسسات و ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري .

9-رسيدگي به تقاضاي استخدامي كاركنان و پيشنهاد ترفيع و ارتقاء گروه و انتصاب كاركنان به مديريت كارگزيني و تاييد مرخصي كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي و ارزشيابي پرسنل

10-عضويت در كيمسيون معوض و گروه كارشناسان .

11-نماينده شوراي اسلامي شهر در كميسيونهاي معاملات و تحويل .

12-انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق و در حدود وظايف ارجاع مي گردد .

 


V5.4.0.0