پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول اسبق امور ساختمانی
Todo: Add Content
 نام :ایرج
نام خانوادگی:باقری زاده                      
سمت: مسئول واحد ساختمانی
جانشین معاونت فنی و شهرسازی
+دبیرکمیسیون توافقات،
عضو فنی کمیسیون ماده صد
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:مهندسی عمران عمران
پست الکترونیک:
تلفن :06143622018


 .
... ...

مسئول امور ساختمانی

معاونت فنی و شهرسازی

مسئول اسبق امور ساختمانی

V5.4.0.0