پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول امور اداری
 
 نام :رامتین
نام خانوادگی:کاید                     
سمت:مسئول امور اداری
مدرک تحصیلی:مدیریت بازرگانی
رشته تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن :06143625001


 .
... ...... .

مسول امور اداری اسبق

V5.4.0.0