پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول گشت ساختمانی

نام: ایوب

نام خانوادگی: اسکندری سبزی

مدرک تحصیلی:

سمت: گشت ساختمانی

تلفن: 09166907532


V5.4.0.0