پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاونت اداری و مالی
 نام : محسن
نام خانوادگی:
احمدی
سمت:معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
مدرک تحصیلی:  لیسانس
رشته تحصیلی:عمران
پست الکترونیک:

تلفن :
09163904386

 
 

V5.4.0.0