پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیر خدمات شهری
 
 نام :صادق
نام خانوادگی:ململی                       
سمت: مدیرخدمات شهری
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:عمران سازه
پست الکترونیک:
تلفن :06143632222
همراه:
 ....
...

V5.4.0.0