شهردار ایذه غلامحسین اسدی زاده

سه پارک محله ای در هفته دولت افتتاح شد. پارک های جدید مناطق گنجشگیر با مساحت ۱۰ هزار متر ،نورآباد به مساحت ۳ هزار متر و محله کشتارگاه با ۱۲۰۰ متر با توجه به اتمام…